ویدئو: «سکته کرده امام‌جمعه شهر»؛ تازه‌ترین شعرخوانی هالو


تقاطع: این ویدئو به شعرخوانی‌ محمد رضا عالی پیام – هالو در جلسه مردادماه “انجمن ادبی امیرکبیر” اختصاص دارد.

“هالو” در این ویدئو شعری طنز با عنوان “سکته” را می‌خواند که با این ابیات آغاز می‌شود:

‍توی مترو کنار شیخ نشست
مردکی مست روزنامه به دست
باز کرد و ورق زد و آخر
بعد از خواندن یکی دو خبر
گفت ای شیخنای ربانی
سکته از چیست هیچ میدانی؟
شیخ رو کرد سوی او به جواب
از دهانش شنید بوی شراب
گفت از شرب خمر و بد مستی
کفر و کتمان خالق هستی

نظرتان را بنویسید