ایجاد سهمیه‌ ۶۵۷نفری برای سپاه پاسداران در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

Behdasht-Khatam

تقاطع: روزنامه‌ی “سپید” چاپ تهران در شماره‌ی روز یکشنبه (۲۴ مرداد-۱۴ آگست) خود در گزارشی از سهمیه‌‌ی مازاد ۶۵۷نفری سپاه پاسداران در دفترچه‌ی انتخاب رشته‌ی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور خبر داده است. این سهمیه بعد از امضای تفاهم‌نامه میان “وزارت بهداشت” و سپاه پاسداران در سال گذشته در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، در دفترچه‌ی داوطلبان رشته‌ی تجربی کنکور ۱۳۹۵، ۴۰۸ سهمیه رشته پزشکی و ۶۷ سهمیه‌ی پرستاری در ۲۱ دانشگاه کشور به سپاه پاسداران تعلق گرفته که در این میان، بیشترین سهمیه مربوط به دانشگاه علوم‌ پزشکی شیراز است.

به نوشته‌ی “ْسپید”، وزارت بهداشت این سهمیه‌ها را مازاد بر ظرفیت دانشگاه‌ها در نظر گرفته و پذیرفته‌شدگان نهایی بلافاصله به استخدام سپاه پاسداران در خواهند آمد و «از ﺣﻘﻮق، ﻣﺰاﻳﺎ، ﺑﻴﻤﻪ، ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎهی و اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ».

این گزارش با استناد به صفحه‌ی ۱۲۲ دفترچه انتخاب رشته، شرایط پذیرش دانشجویان از طریق سهمیه سپاه را نیز این‌گونه برشمرده است: «باید ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻳﻦ ﻋﻀﻮﻳﺖ ۲۰ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم باشد. ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻳک ﺳﺎل ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻓﻌﺎل، ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻋﻀـﻮﻳﺖ ﻋـﺎدی دو ﻣـﺎه ﺗـﺎ ﺳﻘﻒ ﻳک ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ است. در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت، ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ اﺿﺎﻓﻪ می‌شود. ﺑﺮای اﻋﻀﺎی درﺟﻪ ﻳـک ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﺷﻬﺪا، ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ می‌یابد. ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ارﻓﺎق ﺳنی ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ نباید از ۲۵ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز کند. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوی، اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی درﺟﻪ ﻳک ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺜﺎرﮔﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺑﺴﻴﺞ است.»

از سوی دیگر، پذیرفته‌شدگان «در ﺑﺪو ورود باید دوره ﻋﻤﻮمی ﭘﺎﺳﺪاری را در ﻳکی از ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزشی ﺳﭙﺎه طی کنند».

در ارتباط با نحوه‌ی پذیرش داوطلبان، احمد خالق‌نژاد طبری، ” دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور” به “سپید” گفته: «داوطلبان به صورت دومرحله‌ای پذیرفته می‌شوند. یعنی ما افرادی از رتبه‌های بعد از آخرین رتبه پذیرفته‌شده در هر دانشگاه را به سپاه پاسداران به صورت دو یا سه برابر معرفی می‌کنیم و آن‌ها از این تعداد، تعدادی دانشجو پذیرش می‌کنند.»

به گفته‌ی این مقام “وزارت بهداشت”، پذیرش این دانشجویان «سفارشی است که سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده است و هزینه تحصیل دانشجویان متعهد به سازمان خود را نیز می‌پذیرد».

نظرتان را بنویسید