عکس-خبر: فصل تولیدمثل فک‌های خاکستری در “دانِ نوک” انگلستان

 

Photo: David Tipling/Rex Shutterstock
Photo: David Tipling/Rex Shutterstock

تقاطع: عکس، یک “فُک خاکستری” تازه-به-دنیا-آمده را در کنار مادرش در ذخیره‌گاه طبیعی “دانِ نوک” در منطقه‌ی ساحلی “لینکلن‌شایر” واقع در شرق انگلستان نشان می‌دهد.

این منطقه هر سال در ماه‌های اکتبر تا دسامبر، شاهد تولید مثل جمعیت فُک‌های خاکستری است.

نظرتان را بنویسید