تصاویر ویدئویی فضایی و زمینی از خورشیدگرفتگی کامل ۲۰۱۵

تقاطع: صبح روز جمعه (۲۰ مارچ-۲۹ اسفند) مردمان نقاط شمالی اروپا شاهد یک خورشیدگرفتگی کامل بودند. این خورشیدگرفتگی در مجمع‌الجزایر فارو در دانمارک و سوالبارد در شمال نروژ به طور کامل و در سایر نقاط اروپا به صورت جزیی قابل مشاهده بود.

در ویدئوی زیر، ابتدا تصویر فضایی عبور ماه از مقابل خورشید را که توسط ماهوارک پروبا-۲ آژانس فضایی اروپا ثبت شده می‌بینید. در ادامه نیز تصاویر زمینی این خورشیدگرفتگی از لحظه‌ی ابتدا تا انتها را مشاهده می‌کنید.

نظرتان را بنویسید